Професионални продукти за лакиране! Индустриални материали за повърхностни покрития в мебелната промишленост...
Условия за безопастност - CMconstruct

Условия за безопастност

При голямото разнообразие и специфика на индустриални материали за повърхностни покрития се налагат по-специфични мерки за хигиена и безопасност на труда, които се посочват от производителите.

За целта е необходимо внимателно да се запознаете с инструкциите и предписанията за работа с тях.

Спазвайте предписаните мерки за безопасна работа на съответния продукт!

С продуктите на ацетонова основа се работи с лични предпазни средства ( маска, ръкавици, очила,…) . Съхраняват се далеч от огън, пряка слънчева светлина и недостъпни места за деца.

При контакт с очите изплакнете обилно с вода най-малко 15 мин. Не трийте и не затвяряйте очите си. Ако носите контактни лещи свалете ги. Консултирайте се след това с лекар.

При поглъщане – не предизвиквайте повръщане, ако се все пак се наложи дръжте главата изправена, за да избегнете вдишване. Изплакнете устата и гърлото с вода и се консултирайте с лекар след това.